Primeur met duurzame grasbetontegels

Tegels uit afval! In Leeuwarden worden actief kringlopen gesloten, bijvoorbeeld door hergebruik van afval voor duurzame grasbetontegels. Dankzij een unieke ketensamenwerking tussen Omrin, Heros Sluiskil, MBI De Steenmeesters en de gemeente Leeuwarden zijn onlangs ruim 5.000 duurzame grasbetontegels geproduceerd en geleverd, op basis van gereinigde bodemas uit Fries afval. De tegels zijn gelegd in het buitengebied, aan de weg bij Jirnsum, onderdeel van de gemeente Leeuwarden.

In de afvalenergiecentrale van Omrin in Harlingen wordt huishoudelijk restafval verbrand met een maximaal energierendement. Na verbranding van restafval blijft bodemas over als restproduct. Omrin levert op jaarbasis ruim 50.000 ton van deze bodemas aan Heros Sluiskil. Deze bodemas wordt bij Heros Sluiskil onder andere opgewerkt tot granova® granulaat, een hoogwaardige secundaire bouwstof.

Zo is granova® granulaat een duurzaam alternatief voor de primaire grondstoffen zand en grind in betonwaren. Deze alternatieve grondstof wordt al sinds enkele jaren in niet-constructief beton zoals depotblokken, stoeptegels, stenen, trottoirbanden en vloerplaten toegepast. Een mooie primeur is de productie van duurzame grasbetontegels door MBI De Steenmeesters. In de productie van deze tegels is 12,5% granova® granulaat verwerkt. De primaire grondstoffen van moeder aarde moeten namelijk zoveel mogelijk ontzien worden.

De gemeente Leeuwarden voert een actief duurzaamheidsbeleid, en koopt bij voorkeur circulaire producten in. Afvalbedrijf Omrin (het Friese woord voor ‘kringloop’) is verantwoordelijk voor de duurzame inzameling en verwerking van het Leeuwarder huishoudelijk afval. Haar missie is dan ook de duurzame kringloop. Heros Sluiskil is de absolute specialist op het gebied van opwerking van bodemas uit Afval Energie Centrales, zoals de REC in Harlingen. Speerpunt van MBI De Steenmeesters is de productie en verkoop van duurzame betonproducten voor de private en publieke ruimte.

“Het initiatief met duurzame grasbetontegels verdient navolging bij andere overheden en bedrijfsleven. Het is een mooi voorbeeld hoe we kringlopen kunnen sluiten”, aldus Steven van der Velde, Directeur Commercie & Logistiek bij Omrin.

Gecertificeerde grondstof

De grondstoffen die MBI gebruikt voor productie van o.a. tegels zijn gecertificeerd en vrij toepasbaar. Hierbij volgen wij de technische ontwikkelingen en aanbevelingen op de voet. Ook deze toegepaste bodemas is veilig bevonden en gecertificeerd als ‘vrij toepasbaar’.