MBI over MKI

MKI-waarde

MKI - een transparante bepalingsmethode voor duurzaamheid

Milieuprestatiebepaling

Onze overheid heeft in het Bouwbesluit bouwtechnische voorschriften vastgesteld. Hierin wordt ook de milieuprestatiebepaling van gebouwen voorgeschreven. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft hiervoor een toetsingsprotocol opgesteld. Als aanvulling op het bouwbesluit hebben belangrijke spelers van de Nederlandse bouwsector, alsmede de ministeries Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse zaken, Economische zaken en Klimaat en Landbouw, natuur en voedselkwaliteit het ‘Betonakkoord’ ondertekend.

Waarom MBI de MKI als maatstaf gebruikt

MBI maakt de keuze om de duurzaamheid van producten aan te tonen middels MKI-waarde, omdat dit de enige objectieve methodiek is. Zowel het Bouwbesluit als het Betonakkoord neemt de MKI als eenduidige maatstaf voor de milieuprestaties van bouwmaterialen. Dit betekent één bepalingsmethode in plaats van de versnippering aan duurzaamheidsmethodieken die voorheen gebruikt werden.

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator

Dit is een indicator van de kosten die gemaakt zouden moeten worden om negatieve milieu effecten van één eenheid product te vermijden, uitgedrukt in euro’s.

Van wieg tot graf

MKI is onderdeel van een Levens Cyclus Analyse (LCA). In een LCA wordt de milieubelasting van een product van wieg tot graf gevolgd. Dit kan door het vastleggen van alle milieueffecten die het gevolg zijn van grondstoffen verbruik, energieverbruik, waterverbruik, afval uitstoot, etc. Energieverbruik veroorzaakt bijvoorbeeld klimaatverandering (CO2 emissie) en uitputting van fossiele brandstoffen. MKI van een product wordt over deze milieueffecten berekend, meestal tot aan transport naar de bouwplaats vanwege praktische redenen. Elk product heeft dus een milieuprofiel. In dit basisprofiel staat hoe hoog de milieueffecten per kg emissie zijn van dat product.

Berekening MKI-waarde

Om alle milieueffecten te kunnen bundelen tot 1 milieu-indicator, worden de verschillende milieueffecten ‘gewogen’ d.m.v. omrekenfactoren. Deze weegmethode wordt de schaduwprijsmethodiek genoemd. De schaduwkosten zijn de preventiekosten die nodig zijn voor het voorkomen van een bepaald milieueffect. Voor elk milieueffect worden vooraf bepaalde schaduwkosten (wegingsfactoren) gehanteerd voor het berekenen van de product-specifieke schaduwkosten. Alle product-specifieke schaduwkosten bepalen samen de uiteindelijke MKI-waarde van een product.

De hoogte van schaduwkosten kunnen overigens per land verschillen vanwege verschillen in infrastructuur, beschikbare middelen ter preventie, etc. In Nederland heeft TNO-MEP, in opdracht van de Rijkswaterstaat, een equivalent voor elk milieueffect bepaald waarmee gerekend wordt.

Rekentools

Voor het berekenen van de MKI-waarden zijn er verschillende gecertificeerde rekentools beschikbaar op de markt zoals EcoChain en DucoCalc. De rekentools zijn gebaseerd op de rekenmethodiek die gespecificeerd is in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en Bouwwerken. Beide rekentools putten uit het Nationale Milieudatabase (NMD), waarin alle milieu-gerelateerde gegevens van de betonindustrie zijn opgenomen.

Certificering voor het genereren van milieuprofielen

Een producent kan een systeemcertificering aanvragen voor het (zelf) genereren van milieuprofielen. MBI is in het bezit van dit systeemcertificaat (zie link). Producenten kunnen pas garanderen dat hun producten een bepaalde milieuprestatie hebben als ze zich laten certificeren. Dit gebeurt volgens een richtlijn: BRL K11002.

Om in aanmerking te komen voor certificeren is een verificatie nodig van een onafhankelijke, erkende deskundige. De deskundige die de verificatie uitvoert, stelt een rapport op waarin de opgegeven data en berekening van de waarden worden nagelopen. Zo kan er vastgesteld worden of de producent de rekenmethode of -tool juist heeft gebruikt. Uitsluitend geverifieerde rapporten komen in aanmerking voor certificering.

De certificering wordt uitgevoerd door KIWA, een onafhankelijke certificerende instelling die producten en processen toetst op de BRL K11002. Kiwa controleert of de gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met de door-de-producent-gebruikte waarden om de MKI te berekenen. Na goedkeuring ontvangt de producent een systeemcertificaat. Vervolgens voert Kiwa jaarlijkse controles uit bij de producent.

Hoe MBI haar MKI waarden laag houdt

MBI kan producten met lage MKI waarden aanbieden door het gebruik van alternatieve, hoogwaardige materialen en aanpassingen in haar productieprocessen. Waaronder:

  • MBI is in staat om straatstenen, door slimme innovaties als CemSaver, te produceren die de allerlaagste MKI-waarde hebben in de markt.
  • De betonproducten van MBI hebben een lange levensduur doordat ze maat- en slijtvast zijn.
  • MBI heeft een actief beleid op hergebruik van puinafval en wekt stroom op met eigen windmolens en zonnepanelen.

Om meer te lezen over het duurzaamheidsbeleid van MBI, raadpleeg het online magazine in de link.

Meer weten? Neem Contact met ons op.

Neem contact met ons op als meer wilt weten over de duurzaamheid van onze producten. Ons beleid is open en transparant. Op verzoek zijn MKI-waarden (milieu-kosten-indicator) van onze producten beschikbaar.

    Verzenden