Porodrain®

PORODRAIN®: waterpasserende bestrating + infiltrerende fundering

Niets zo veranderlijk als het weer, helemaal nu wij met de nodige klimaatveranderingen worden geconfronteerd. In kortere periode vinden steeds hevigere regenbuien plaats. Riolering en rioolzuiveringsinstallaties raken hierdoor overbelast. Bij de (her)inrichting van woongebieden en bedrijfsterreinen moet gekozen worden voor andere oplossingen voor waterbeheer om wateroverlast, en erger nog waterschade, te voorkomen. Het PORODRAIN®-systeem bergt, infiltreert, zuivert en voert hemelwater vertraagd af. Dankzij de zuiverende werking van het speciale onderpakket verdwijnen er geen schadelijke stoffen naar de ondergrond en het oppervlaktewater. Het waterbergend vermogen is hoog door de unieke poreuze korrels in de fundering.

Unieke voordelen PORODRAIN®

  • Systeem afgestemd op type gebruik en omgevingsfactorenwaterinfiltratie-bodem
  • Opgebouwd uit met op elkaar afgestemde materialen
  • Voor stedelijk waterbeheer op een natuurlijke en duurzame wijze
  • Ruim assortiment waterpasserende stenen of open bestratingstypen
  • Ook in lichtgewicht variant voor zettingsgevoelige gebieden
  • Toepasbaar in heel Nederland

Waterpasserende toplagen

porodrain-vloerbedekkingEen goed waterinfiltrerend systeem begint met een waterpasserende ‘vloerbedekking’. Het regenwater moet de kans krijgen langs de stenen de ondergrond in te dringen.

MBI levert hiervoor de Drainsteen of Porodrain-steen, die beide geschikt zijn voor bestrating in woonwijken, dorpskernen en buitengebieden. Ook grasbetonstenen of andere open bestrating als de NCB-klinker zijn geschikt om op een speciale fundering verwerkt te worden zodat waterafvoer optimaal is. 


Waterbergende en infiltrerende onderbouw

porodrain-funderingsmateriaalVoor een optimaal werkend systeem moet ook de fundering een hoog waterbergend en – afvoerend vermogen hebben.

MBI heeft in samenwerking met een grondstofleverancier een fundering ontwikkeld en gebruikt een vulkanisch materiaal met een bijzonder groot waterbergend en zuiverend vermogen. In de fundering kan tijdelijk veel hemelwater worden opgeslagen. Via een drainagebuis wordt het hemelwater vervolgens vertraagd afgevoerd naar de sloot of naar de ondergrond.

Dankzij de zuiverende werking van de fundering verdwijnen er geen schadelijke stoffen (zoals olie, benzine, diesel en PAK’s) naar de sloot of ondergrond.


Afwateringsgoten

Afhankelijk van de locatie en hoeveel hemelwater afgekoppeld moet worden, kan het noodzakelijk zijn extra afwateringsgoten te plaatsen om piekbelastingen op te vangen. Bepalend hierin is de intensiteit van bebouwing.  Hemelwater dat bijvoorbeeld op de daken valt moet volledig opgevangen en afgevoerd kunnen worden.


Keuze uit meerdere systemen

Het gebruik van de ruimte is bepalend voor de keuze van het juiste type systeem. Dit heeft invloed op de keuze voor het type waterpasserende steen als ook het onderpakket. PORODRAIN® is de oplossing voor modern stedelijk waterbeheer. Met een ruime keuze uit verharding en met een specifiek op gebruik afgestemd onderpakket.

Drukwerk

PORODRAIN® Normal use

Bij binnenstedelijke gebieden en woonwijken moet u met twee zaken rekening houden. Relatief veel verkeer en verharding. Zowel het waterafvoerendvermogen als het waterbergendvermogen moet hoog zijn om piekbelasting van hemelwater op te vangen. De constructie moet bestand zijn tegen gemotoriseerd gebruik en de verkeersveiligheid waarborgen. Op beide aspecten is dit systeem berekend.

PORODRAIN® Heavy use

Hogere verkeersbelasting, zoals op bedrijfsterreinen en doorgaande wegen, vraagt om een duurzame waterpasserende steen en een draagkrachtig onderpakket om spoorvorming te voorkomen. Een speciaal ontwikkeld onderpakket staat garant voor de gewenste eisen.

PORODRAIN® ook als lichtgewicht systeem

Ook in zettingsgevoelige gebieden kan er gebruik worden gemaakt van het PORODRAIN®-systeem. De samenstelling en de hoogte van het onderpakket wordt altijd aangepast aan de omgevingseisen.


Adviesgesprek aanvragen

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten voor een passend advies. In samenwerking met onze partners op het gebied van fundering en afwateringstechnieken kunnen wij een passend advies voor u opstellen, inclusief berekening voor de benodigde opbouw van het systeem.

Uw naam

Uw e-mail

Uw bericht


 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.