HR NIEUWS VOOR MEDEWERKERS VAN MBI

HR NIEUWS VOOR MEDEWERKERS VAN MBI

Arbodienst 

In februari hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat we met ingang van 1 april 2018 overstappen naar een andere arbodienst, Mkbasics.nl. Inmiddels zijn we per 1 april jl. van start gegaan. Deze arbodienstverlener begeleidt en verzorgt voortaan alle zaken die spelen rondom arbeid en gezondheid. Alle leidinggevenden van MBI hebben voor 1 april deelgenomen aan de kick-off. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leidinggevenden persoonlijk kennisgemaakt met de casemanager, Jacqueline Lorist. Daarnaast bestond het programma uit een korte uitleg m.b.t. het registratiesysteem, de verschillende taken en verantwoordelijkheden (Kortom: wie doet wat tijdens de begeleiding van de zieke collega) en de wet verbetering poortwachter is besproken.
Graag verwijs ik je naar de extra bijlage bij deze nieuwsbrief waarin een toelichting van Mkbasics.nl te vinden is voor jou als werknemer.
 
Jacqueline Lorist. 
Telefoon: 06-377 088 36 (bereikbaar binnen kantooruren). 
Mailen mag ook jacqueline.lorist@mkbasics.nl 
 

Vertrouwenspersoon 

Naast de nieuwe arbodienst kunnen we je hierbij ook mededelen dat we met ingang van 1 april jl. een nieuwe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen hebben aangesteld.  We hebben ervoor gekozen om de vertrouwenspersoon niet intern bij MBI in te vullen maar extern bij Mkbasics.nl. Een vertrouwenspersoon die niet direct werkzaam is bij MBI heeft een aantal voordelen zoals o.a. haar neutrale positie, professionaliteit, bereikbaarheid, anonimiteit etc..
 

Klokkenluidersregeling 

Tevens hebben we met ingang van 1 april jl. een klokkenluidersregeling. Wat is een klokkenluidersregeling eigenlijk: Een medewerker signaleert dat een collega een strafbaar feit pleegt. Dat interne regels en procedures met voeten getreden worden. Dat een college iets steelt, fraudeert of op een andere manier onze klanten, organisatie of medewerkers benadeelt. Medewerker is verplicht dit te melden bij zijn leidinggevende. Ook als er een vermoeden is dat er iets gebeurt dat niet “door de beugel kan” en op redelijke gronden is gebaseerd, is de medewerker verplicht dit te melden. Dit geldt ook als men weet dat een collega of leidinggevende van plan is een misstand te begaan. Kan of wil je dit niet melden bij je leidinggevende of een medewerker van HR. Dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit is dezelfde persoon als de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bij Mkbasics.nl, Monique van Loosbroek.

Het aangepaste beleid m.b.t. “Gedragscode ongewenste omgangsvormen” ontvang je binnenkort en is in samenspraak met de OR tot stand gekomen. In dit beleid lees je meer informatie over o.a. de vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling of bekijk alvast, voor meer informatie, de Link via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k-80GH1BtZ4.

 

Even voorstellen: Monique van Loosbroek

Mijn naam is Monique van Loosbroek, ik werk als bedrijfsmaatschappelijk werker in de bedrijfsgezondheidszorg bij Arbo Unie. Daarnaast ben ik voor verschillende organisaties vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit en vermoeden misstanden. Ik ben er voor alle medewerkers die vinden dat ze door een collega op een ongewenste manier benaderd of behandeld zijn. Tevens ben ik er voor alle medewerkers die melding willen maken van een integriteitskwestie. Als vertrouwenspersoon heb ik een luisterend oor en ondersteun ik je bij het zoeken naar een mogelijke aanpak en oplossingen.
Je kunt de vertrouwenspersoon direct bellen of mailen voor een afspraak. Deze afspraak vindt veelal plaats binnen kantooruren op de locatie van Arbo Unie in Arnhem. Natuurlijk blijft alle informatie vertrouwelijk, tenzij je beslist dat het met anderen gedeeld mag worden. 
Telefoon: 06-377 088 77 (bereikbaar binnen kantooruren).  Mailen mag ook monique.van.loosbroek@arbounie.nl  Ik werk maandag, woensdag en donderdag.
 

Afas InSite 

Op 1 januari jl. zijn we live gegaan met Afas InSite. Je hebt inmiddels de eerste brieven en loonstroken via deze weg ontvangen. We hebben naast een aantal verbeterpunten ook veel positieve reacties mogen ontvangen. De verbeterpunten hebben we intern besproken en daar waar mogelijk doorgevoerd. Momenteel zijn we bezig met het inrichten van fase 2. In fase 2 zullen we de in-, door- en uitstroom, declaraties, verlof, reiskosten en het handboek bedrijfsregelingen automatiseren. Doelstelling is om 1 juli a.s. live te gaan. Uitgebreide communicatie en uitleg over het gebruik volgt op een later moment.
 

Tijdregistratiesysteem 

Het huidige tijdregistratiesysteem Protime, is helaas verouderd en dat betekent dat we op korte termijn moeten overstappen naar een nieuw registratiesysteem. Inmiddels hebben we een keuze gemaakt en gaan we in samenwerking met Atimo het tijdregistratiesysteem “Time-Wize” inrichten. De inrichting van Time-Wize hangt o.a. samen met de inrichting van InSite. Ons streven is om 1 juli a.s. live te gaan. Communicatie en uitleg over het gebruik volgt op een later moment.
 

VAPRO 

Binnen de vestiging in Kampen zal medio 2018 gestart worden met een opleidingstraject in samenspraak met de VAPRO. Het voornaamste doel van het VAPRO-traject is te komen tot standaardisatie van het MBI-productieproces. In de toekomst kan deze opleidingsstructuur worden uitgebreid naar de andere MBI locaties.

Gestart wordt met de functie van operator, waarbij elk onderdeel van de functie apart wordt beschreven en vastgelegd in een kerntaak. Een functie kent dus meerdere kerntaken. Vervolgens wordt voor elke kerntaak een trainingsplan gemaakt. Hiermee willen we bereiken dat onze operators zoveel als mogelijk gaan werken op eenzelfde manier, met dezelfde variabelen en weten: a) wat, b) waarom en c) waar in het proces er aanpassingen gedaan kunnen worden om te komen tot de meest optimale resultaten. Daarnaast biedt MBI de medewerkers op deze manier de mogelijkheid om hun kennis te vergroten zodat zij zich blijven ontwikkelen. Tot slot gaat het traject ons helpen om de juiste medewerkers te werven. Een nieuwe operator moet namelijk in staat zijn om het VAPRO-traject te doorlopen en te behalen. 

Functiebeschrijvingen 

Uit onder andere het MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek) is naar voren gekomen dat medewerkers meer behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent hun functie, taken en verantwoordelijkheden. Mede om die reden zal er gestart worden met het project ‘functiebeschrijvingen’. Voor een aantal operationele functies zijn we inmiddels begonnen met het opstellen van concept omschrijvingen. Kort gezegd wordt ernaar gestreefd om het jaar 2018 te benutten voor het vaststellen van functies en het beschrijven daarvan, waarbij de Ondernemingsraad uiteraard ook betrokken is. Voor het opstellen van de diverse functiebeschrijvingen is het essentieel dat zowel leidinggevende als (een afgevaardigde) medewerker hun input geven, dus we doen graag een beroep op jullie kennis en expertise!
 

Evaluatiegesprekken 

Wij merken dat onze medewerkers op persoonlijk vlak en MBI als organisatie volop in beweging zijn. Om onze ambities, in alle opzichten, waar te maken en continu te blijven verbeteren, is het belangrijk dat we de kennis, vaardigheden en kwaliteiten van elkaar kennen en benutten. Het jaarlijkse evaluatiegesprek is een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan en stil te staan bij het afgelopen jaar en plannen te maken voor het komende jaar. Je leidinggevende zal tussen week 12 en week 15 een evaluatiegesprek met je plannen! Mocht je nog geen afspraak hebben met je leidinggevende neem dan contact met hem op om deze op korte termijn in te plannen. 
 

Bezetting HR 

Met ingang van 9 april a.s. start onze nieuwe collega, Helmi de Vos in de functie van HR Support medewerker. Helmi zal onze afdeling, tot eind 2018, tijdelijk komen ondersteunen en zal voornamelijk als eerste aanspreekpunt fungeren voor de telefoon en HR mailbox. Daarnaast zal Helmi ondersteuning bieden aan de salarisadministratie en overige administratieve werkzaamheden. Tevens zijn we, ter vervanging van Anne v/d Griendt, nog op zoek naar een HR Adviseur. Per 10 april a.s. start Anita Bandell-Zomers als interim in deze functie. Zodra we een nieuwe vaste collega hebben gevonden zullen we jullie hier z.s.m. over informeren.

Mocht je n.a.v. bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met je leidinggevende of HR Adviseur. 

Met vriendelijke groeten,
Katja Besters
HR Manager

 
 
Bescherming van informatie
De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor medewerkers van MBI groep en mag niet naar buiten worden gebracht. Raadpleeg bij twijfel of je iets kunt plaatsen bij je leidinggevende.
 
Volg ons op Social Media, dan blijf je continue op de hoogte van mooie projecten!
 
 

 

 
 
 
 
 

Reageren is niet mogelijk