MBI algemeen

Disclaimer en privacy

Disclaimer

MBI B.V. (Kamer van Koophandel: 16040552), hierna te noemen MBI, verleent u hierbij toegang tot www.mbi.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MBI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MBI. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MBI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Merkrechten

MBI B.V. is eigenaar van verschillende merkrechten, zoals Aquaferm®, GeoCeramica®, GeoSteen®, GeoProArte®, GeoRetron®, MBI, Stabikorn®, Triagres® en Twentygres®. Deze voorwaarden zien toe op het gebruik van alle merken waar MBI op enig moment eigenaar van is en dienen als instructie voor onze dealers om te zorgen voor eenduidig gebruik van onze merken.

Hoofdkantoor

MBI B.V.
Kennedylaan 16, 5466 AA Veghel
Postbus 259, 5460 AG Veghel
Tel. +31 413 349 400 Fax +31 413 349 490
Algemeen: info@mbi.nl
Kamer van Koophandel 16040552
BTW-nummer NL005302110B02

Privacyverklaring

MBI B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft MBI B.V. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. MBI B.V. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. MBI B.V. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Website

MBI B.V. gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.

 • MBI B.V. kan het e-mailadres van websitegebruikers die ons om informatie vragen, gebruiken om hen te informeren over productnieuws en acties. Bezoekers die hier geen prijs op stellen, kunnen zich afmelden via de toegestuurde e-mail of door een bericht te sturen naar marketing@mbi.nl.
 • MBI B.V. draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/HTTPS-service).
 • Van bezoekers die via de website bij MBI B.V. een order plaatsen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.
 • MBI B.V. behoudt het recht voor om bijdragen die niet aan haar sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Persoonsgegevens

MBI B.V. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. MBI B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. MBI B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening. Met het aangaan van een overeenkomst met MBI B.V. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt MBI B.V. de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres.

Verwerkingsdoeleinden

MBI B.V. zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. De persoonsgegevens die klanten en (potentiële) afnemers of kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf via de website aan MBI B.V. verstrekken met het doel:

a. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
b. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
c. klanten/afnemers in staat te stellen bestellingen/orders via de website te plaatsen;
d. deze gegevens op volledigheid en juistheid te kunnen controleren;
e. afnemers toegang te kunnen verlenen tot de webportal
g. periodiek bedrijfs- of productinformatie te verstrekken aan klanten/afnemers;
h. verzenden nieuwsbrief of flyers;
i. kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website kenbaar
te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;
j. statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website.

Indien de gegevens van klanten/afnemers door MBI B.V. worden gebruikt voor marketing­doeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten/ afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken, door een bericht te sturen naar marketing@mbi.nl.

Bewaartermijn

MBI B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat MBI B.V. over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. MBI B.V. maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. MBI B.V. sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting
Persoonsgegevens via contactformulier:

Informatieve vraag

Maximaal 1 maand Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
Persoonsgegevens via contactformulier:

Klacht

Tot klacht is afgehandeld Tenzij klacht resulteert in juridisch geschil
Sollicitatiegegevens via contactformulier Uiterlijk 4 weken na einde procedure of einde dienstverband Tenzij sollicitant toestemming geeft tot langere bewaartermijn, tot maximaal 2 jaar na einde procedure
Logbestanden van websites Maximaal 6 maanden Obv handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens
Inschrijving op nieuwsbrief Tot na beëindiging inschrijving
Telefonisch contact Maximaal 6 maanden Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
Inkoop- en verkoopadministratie 7 jaar Obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen
Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar Obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen
Beveiliging

MBI B.V. behandelt de overeenkomsten met opdrachtgevers en/of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. MBI B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. MBI B.V. beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door MBI B.V. worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie. Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot marketing@mbi.nl richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

 • Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
 • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn;
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt MBI B.V. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Cookies

MBI B.V. verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en gebruikerservaringen efficiënter zijn. Daarnaast legt MBI B.V. met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op het apparaat van de bezoeker opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we toestemming nodig van de bezoeker. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

MBI B.V. stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van (niet-noodzakelijke) cookies af te wijzen. Voor verwijdering van cookies geeft MBI in de disclaimer aan dat deze via de browser van de gebruiker te verwijderen zijn.

Beperkte aansprakelijkheid

MBI spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MBI. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MBI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant MBI B.V. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van MBI B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. MBI B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. MBI B.V. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen), indien MBI B.V. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van MBI B.V. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen of klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer of over de manier waarop MBI B.V. persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot avg@mbi.nl.

Neem Contact met ons op.

Heb je nog vragen? Of was er iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op! Dan schieten een van onze medewerkers u snel te hulp.

  Versturen

  Contact